Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over psalm XV: ■ 4<ï. 23

dat die misvattingen haaren grond hebben in oorzaaken, boven welker krachtig werkenden invloed'niet alle menfehen zich weeten te verheffen ? Uwe beste verrichtingen (ilaat mij toe, dat ik eene aanmerking maake , die, hoe kwetzend voor uwe eigenliefde, de taal is van een hart, 't welk u niet beledigen of verbitteren, maar tot nadenken brengen en behouden wil) uwe beste verrichtingen, uwe edelfte bedrijven, uwe grootmoedigfte opofferingen zelve kunnen, wanneer men derzelver waare bronnen gadefkat, den naam van deugd niet draagen ; en zult gij dan laag vallen op menfehen, die door het geloof in Jefus Christus, hunnen Verjosfer en Heer, met geheel hun hart God dienen, al is het, dat zij in zommige opzichten proeven geeven van kwalijk-begreepene, min verlichte, overdreevene deugd? Hoe wenschte ik, dat deeze aanmerking, gelijk de blixem Gods, U treffen en Umet eene ziel, vol verwarring, vol fchaamte, vol weedom, vol hartelijk berouw, mogt doen £ 4 ne:

Sluiten