Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over psaï.3* XV: 4«. 31

heid van hun, die hun licht voor de menfehen laaten fchijnen door zoodaanige betooningen van ingetoogenheid, die volftrekt redeloos en uit dien hoofde bij uitftek nadeelig zijn voor de achtbaarheid en den voordgang van echte Godsdienstigheid.

Uwe Godvrucht zij eene blijmoedige Godvrucht, en uw geheel gedrag toone, dat Gij den God en Vader van onzen Heer Jefus Christus hebt Ieeren kennen, zoo als Hij zich in het Euangelie van Zijnen gekruisten en verheerlijkten Zoon aan zondaaren geopenbaard heeft. God is liefde, en, naer mate Gij deeze waarheid dieper inziet en leevendiger gelooft, in die mate zult gij Hem niet alleen blijmoediger, maar ook oprechter , getrouwer , gelukkiger dienen.

Wat ik U bidden mag, mijne geliefde Broeders en Zusters! en ik bid het U bij de eer van God en bij het heil uwer medemenfehen, poogt

tog

Sluiten