is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of Tooneel-stukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O. O N E E L S P E L. ï.49

ne lippen. Veertig jaaren heb ik gezwegen , en my eenen naam 'verworven, dien ik niet verdiende. Edele zielen! gunt de éerfte plaats onder u aan dezen zonderlingen en verheven man. Rolph was niet meer dan een blind werktuig in zyne handen. Hy was de vader der óngelukkigen, de miskende en belasterde weldoener van duizend en duizend huisgezinnen, ó! De naam van Rolph Schultzheimer moge hier op aarde met zegeningen overladen zyn geweest :' de weergalm van dien naam was in de 'Hemelzaalen Eric van Adclttam!

minn a. e r 1 : :!Ï :v.; .

ó Myn oom!

:. ade'lstam. ■' -• - 1

! Gy verbreekt uwe belofte, Rolph!

u o i. p u. > Met volle handen heb ik uit zyne geldkisten geputr, en van geen penning heeft hy my ooit rekenfehap ger vraagd. Help alleongelükkigen, was delast dienhymy over veertig jaaren opdroeg, envan dienlasthebikmy, zoveel iir myn vermogen'was, gekweten.

adelstam.

En gy hebt u met roem van dien last gek weten, edele Rolph! Waarom zoudt gy uwe verdienden willen verkleinen? Wat heb ik gedaan dan geld, dat my van alle kanten toevloeide, uittege ven ? Gy,gy hebt met verzaking van alle aangenaamheden des levens, alle de moeite; al de zorg , al den last eener veertigjaarige weldadigheid gedragen. U komt den naam van weldoener alleen toe.

•• K'5; ■• ca-