Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3

Ziedaar 't geen 't naar gerucht van de algemepne el end' Myn' hoogst verflagen geest maakte in dit hof bekend.

IDAME.

Weet gy dat die tiran, wiens krygsvuur de aard' zal zengen, Die 't keizeïlyk gezag deez' dag ten val zal brengen, Der vorsten geesfeltuigi nooit zat van vorstenbloed, Een Scyth is, een foldaat, verachtlyk opgevoed ? Een zwervend roovrenhoofd, gekweekt inzandwoestynen, Daar ftorm, daar donder heerscht, en 't zonlicht fchaars laat 't Is hy die.roovende eene onwettige oppermagt, Cchynen ? Dan vreeslyk voor zyn land , dan Tellier ten val gebragt, Weleer verjaagd, vervolgd, den fabel naauw' ontkomen, Naar dit doorluchtig hof zyn wykplaats heeft genomen, Daar hy denzelfden vorst, nu door zyn hcir belaagd, 't Is u bekend, vrindin ! een fcbuilplaats heeft gevraagd. Zyn naam is Temugyn. Behoeft ge iets meer te hooren? AS SE LI.

Hoe! hy, die u weleer tot egaê had verkoren ?.. Hoe! 't is die vlugtcling wiens liefde uw fier geflacht Befchouwd heeft als een' hoon uw Hamhuis toegebragt? 't Is hy die vorfien boeit aan zynen zegenwagen ? Wiens naam alleen al de aard'met fiddring heeft geflagen!

IDAME.

Hy is het zelf. Een moed die 't all' te boven ging Blonk reeds op zyn gelaat, toen hy als vlugtèling Een zekre fchuilp'aats zocht in de armen der Chineczem In waarheid , ieder feneen by hem Hechts Haaf te wezen; Hy voerde als balling,vrccmd,en fmeekend' voor den troon, A 2 Een

Sluiten