Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 39 X

un feau d'eau fraïche, ter laaten fmelten, ve?>

ils y ajouteront une volgens 'er een pint a-

pinte de vinaigre, & zyn bydoen, het been

mettront la jambe du van het paard tot boven

cheval dedans, juf- de kniefchyf daar inzet-

qu'au deflus du bou- ten, en het zelve geduu-

let, ou ils 1'éponge- rig met dit vogt natmaa-

ront continuellement ken. avec cette liqueur.

Ils fe conformeront Voorts zullen zy zich

du refte a tout ce qui in allen deelen gedraagen

a étê dit relativement volgens het geen ten op-

ala bolterie (Art. 45, zichten van het kreupel-

46 & 47). gaan in Art. 45, 46 en 47 gezegd is.

Du clou de rue. Over het trappen van een Jpyker in de voet.

50.

Auffi-tötquelescon- Zodra de voerlieden duéteurs reconnoitront gewaar worden dat een qu'un de de leurs che- hunner paarden een fpy-vaux a pris un clou, ker in de voet getrapt ils 1'arracheront fur-le- heeft, moeten zy die 'er champ; laifléront fai- aanftonds uittrekken , de gnerlaplaie; nefouil- wond laaten uitbloeden leront point dans le en niet in het gat wroetrou; mettront deffus ten, maar een 'Weinig C 4

Sluiten