is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6i )

ten Water Maan, en dan dient de Dam 10 voeten boven dagelyks Water.

Is 24 voeten Amderdamfche maat, deeze buiten Puntdam zwaar, binnen deszelfs Schoeyings wyt 1 o voeten, of op Ordonnantie aan te leggen.

Aan dezelve twee hoog Gordings van zwaare Dcnne Balken, zoo als op een Teekening en Bedek daar toe te vervaardigen zal dienen aangetoond, en agter het punt van deeze Dam een Steundam, de Dam te vullen met Styger Aarde, en de Steundam met Klcy uit de Ringdoot, dan te daan een Binnendam, mede een Puntdam , daar is het diep beneden de Schcrmcrpeyl 8 voeten, en daar boven die pyl hoog 3 voeten is elf voeten , daar agter het punt mede een Steundam, beide te vullen met Spetie als van de Buitendam is gemeld, deeze dan zwaar 6 voeten, de Sluis dan afgedamt zynde, dan wel droog en fchoon te maaken, en dan kan de Sluis in het nette werden befchouwt. Het muurwerk komt thans voor het grootde deel ons wel voor, maar dc Vloer zal na gedagten tusfehen de Kespen dienen vol gemctfelt, en dan daar een Rollaag in beste Cement daar over heen, —■ dus verre kunnen wy U Ed: Mog: thans van ons infpectie berigten, en neemeu de vryheid ons te noemen:

Edele Mogende Heeren ! Ondcrflond, U Ed: Mog: Dienaars. Getekent, Simon Kras. Jacob de Geest.