is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 163 )

feren, daar het verzogte remis van verponding &c. voor deil tyd van dertig jaaren in plaats van 15, •den eigenaaren der landen die verzekertheid zou komen te geeven, dat zy na afloop van de reftitutie der ter leen verftrekte penningen, zig zonder vrees voor nieuwe drukkende belastingen zouden kunnen, herdeden van 't nadeel hun toegebragt door deeze extraordinaire omflag, en opbrenging van zo eene importante fom als tot de vernieuwingder Zeefluis zal nodig zyn, en niet tegenftaaude deeze verleende onderdeuning echter geheel door dezelven moet worden opgebragt: Dat zy derhalven ook ten deeze moeiten infteren, dat zo insgelyks de keuze van Hun Ed: Gr: Mog: ingevolge bovengem: advis van Hrn: G: R: tot dit 2<ie alternatief zig mogte bepaalen, dat ten minde dan omtrent de 3 pointen, daar in vervat , geheel favorabel wierde gedisponeert.

Dat de Hrn: hunne P: P: vervolgens in het doorloopen van meergem: advis hunne attentie gevestigd hadden voornamelyk op 3 pointen in 't zelve advis voorkomende, welken zy gemeent hadden niet ftilzwygende te kunnen voorbygaan.

En wel eerst op pag: 9. ten opzigte der zeldzaamheid, welke Hrn: G: R: vinden, dat hoezeer er jaarlyks enige kosten boven water hebbenmóeten worden geimpendeert, niet te min dedroo*maaking, en geheele of gedeeltelyke voorfiening onder water in geen 160 jaaren is nodig geweest, en dat deze gun/lige gefteldheid ten gevolge had behooreu te hebben tydige voorzorg, dat by het te verwagte Evenement, dat nu plaats heeft, de voorziening buiten hulp uit 's land kas had kunnen gefchieden. Dat zy daarop, volgens bekomen informatie,

moe-