Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' I % )

taalt yé&t rang de helft der gefielde Loeten, maar zal hy', die een' 'half uur na den bepaalden tyd vy:*ieLynt, ak aèrfbqt; worde?! gerekend. Deze moeten worden verzameld in eene keurs, walke {kat ter cis;jofitie eer Officieren en Gnder-Offioieiefi. En z allen de nieuw aangekomene, zo alsook de miabedrevene by r.anhoudentheid moeten Exerceercn tot tyd en wyle in ftz-it -zullen: jyn, xwn net de 0ampa«ac de ordinaïre Exe;citien ié verritten, afles op Zodanige poenalitciten als Jiier na bepaald.

ï 3 I 'v h % k v. O

Niemand zal gedurende deze Exercitiën zig tegen de orders van den Commandant mogen verzetten, maar denzelvon de fautca, indien 'er guige jmogten zyn, in, alle gofchiktheid na 't aflopen der ^Exercitie onder het oog mogen brengen, Ly pceee .van io Huivers telken reize tz verbeuren.

>

. Be Exercitiën der Gewapende Burgeimagt zullen door den Cc mm:.naam bepaald worden, Zpdj|nig ab dy ien moeiten nutte en genoegen van dezelve zai geed vinden ^ Deze Exercitiën getelugden, zo lang hier in niet nader ïz voorzien, gedurende de ü laan den. May, j'uny, July en Auguftiu; 'eenmaal pér Week; de overige tydVan 't jaa: zal men eenmaal óm de veertien dagen Exerccèi'enij^a zy zulka Ly geiegentheid wierd afgecommai^ej^. De Officieren hier van abfer.t blyvende verqeujep. 8 Ituivcrs, du Sergeanten 6 ftuiverj, en deCorpGraals, Schatter; af Tambours en Waltiioorniff^. £ Huivere j voo? de'twecdepaal dv dubbelde Boete';

by

Sluiten