Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. vn

„ zonderheid zal het laatfle bedryf op alle toonee„ len ten allen tyje eene volmaakte toejuiching weg' „ dragen,"

Zodanig [preken de omzigtigfte Franfche geleerden over dit tooneelftuk. Gaarne gaven wy hier nevens zo veel zekerheid als de gefchiedenis van Vrankryk ons van het treurig voorval dat het onderwerp van dit ftuk uitmaakt oplevert; maar daar de dichter de gefchiedenis zo na is hygebleven als de behandeling van een tooneelftuk eeii1 dichter toelaat, zoude eene befchryving van het voorval zelf, verfcheidene v errasftngen van het tooneelftuk benadeelen.

Wenschlyk ware het intusfchen, dat wy den Schouwburg in onze aanzienlyke ftad konden geluk wenfchen met een tooneelftuk als deze Vergy. Foor menfchen dit gefchapen zyn om te denken , en niet om zich door en~ kle toonklanken te laten vangen, voor een volk welks hobfycaracter deftigheid en zedigheid is, zou inderdaad de Gabriëia het rechte ftuk zyn; het is een verlicht volk waardig.

PER-

Sluiten