is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 BE FRANSCHEO M WE NTELING.

gemeenfchap met een ander, die ook| een Illu* minaat was. -— Diens naam was Meijer, do fchrijver ;van de Straatsburger courant. Hij hadt eenigen tijd leermeester geweest in het ]n-, ftituut van Salzmann, die wij vinden, dat ook een Illum.inaat was, doch reeds in den beginne over hunne werkzaamheden te onvrede wierdt. (Geheime briefwisfeling.)

„ Ik weet zeker, (vervolgt profesfor Hoff„ mann,) dat in 1791, geduurende de tijdelijke „ fchaarste te Weenen, verfcheidene van deeze „ zendelingen bezig waren, om dé arme Heden „ optezetten door hen diets te maakèn, dat te „ Parijs het hof in 1789 op de zelfde wijze een „ hongersnood veroorzaakt had. Ik ontdekte „ fommigen van hen, en maakte hen bekend ia „ mijne Faderlandfche aanmerkingen over de te„ genswoordige fchaarste, en ik had het genoe„ gen, mijne pogingen van vrij veel uitwerking „ te zien." .

Zeker bewijzen deeze daadzaaken, dat de anarchisten van Frankrijk van de Duitfche Illumimaten kennis droegen, en op hunne ondtfttteuning vertrouwder). Zij wisten ook tot welke bijzondere Loges zij zich veilig en vertrouwelijk konden wenden. -— Maar is er' meer bewijs nodig, wanneer wij den ijver der Illuminaaten kennen en tevens de buiten verwachting gunftige gelegenheid, welke hen de omwenteling verfehafte, om met eene daadelijke uitwerking met hunne groote en geliefkoosde taak voorttc

gaan.