Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft8 DE FR ANSCHE OMWENTELING^

deren overgenomen hadt', het eerst zijn-ongerijmd ftelzel van de trillingen in de lucht ontwierp. Want men moet erkennen dat Sir Ifaac Newton meerendeels den weg gebaand heeft voor de Atomifche wijsgéerte van onzen tijd. De lucht van Newton wordt als een fac Mud aangenomen r%ir eiken overijlden half-geleerden, die, tegen alle redeneerkunde, en ftrijdig met alle heginlelen der werktuigkunde, ons de oorzaak van de beweeging der zenuwen, Van het dierlijk gevoel, en zelfs van het verftand en de hartstochten, wil aanwijzen ih de vloeibaare beweeging der lucht. Niet een uit de honderd van deeze redenkavelaars kent het eigenlijk voorftel, waarop deeze geheele leer gebouwd is, de 47 prop. van het i boek der principia, en niet een van de duizend kan begrijpen, dat Newton's nafpooring ongegrond is. Echter fpreeken zij var» de uitwerkfelen en de wijzingen van deeze undulatien even gemeenzaam als of zij alle de propofitien van Euclides konden bewijzen.

Echter vergenoegt zich Dr. Priestley met deeze wijze van redeneeren. Maar ik geloof,

dat hij reeds den hoogften trap der Illuminatie bereikt heeft; zijn vernuft was nog verduisterd door de Engelfehe vooröordeelen; deeze behoeven hem niet langer te beheerfchen. Hij is nu. in die rara temporis (et loet) felicitate, ubi fentire qua velis, et qua fentias dicere licet, — in het land het welk vereerd wierdt met de eerfte

uit*

Sluiten