Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜE FRANSCHE OMWENTELING, ffil

onbereikbaar algemeen geluk tegengaan. Deeze vermeerderen enkel de ontevredenheid van de ohgelukkigen, de luij'en en de onwaardigen. Bovenal behoorden wij zorg te draagen om de zedeloosheid en losbandigheid van allerlei flag tegentegaan. Want deeze alleen zouden elk ftaatsbeftuur omkeeren en ons onderwerpen aan de vernederende tirannij van een fnood gefpuis.

XI. Indien het ooit nodig was om de publieke onderwijzers toetefpreeken opdat zij zich voor de zaak van godsdienst en deugd mogten in de bres ftellen, dan is het nu. Uit dit geheele verhaal blijkt het, dat de godsdienst en deugd befchouwd zijn geworden als voornaams beletzelen tegen dit plan van omkeering van alle de ftaatsbeftuuren van Europa, en ik hoop dat ik klaaar heb doen zien, dat de zamenzweerders veronderftelt hebben, dat eene oprechte vereering van onvervalschte deugd en eene gehechtheid aan godsdienst in het hart van den mensch ingeworteld zijn, d. i., dat de mensch geneigd is, deeze waereld te befthouwen als een voortbrengfel van wijsheid en macht, vereenigd in een afzonderlijk weezen, het voorwerp van bewondering en van liefde» — Ik fpreek thans niet van de waarheid van dit beginfel maar enkel van den indruk welken het op 's menfehen gemoed maakt. Het is dus dit beginfel dat men wil tegenwerken, en men erkent deszelfs kracht, door de veele moeite en kunstgrepen wélke men aanwendt om hetzelve uitteroeijen.

M m Wij

Sluiten