Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyn lot beQiffen. — Men öeunt dikwerf op den byftand zyner vrienden j maar de ondervinding leert ons dagelyks, dat de wind des cegenfpoeds, dezelve verdryft, en dat zy ons verlaaten op het tydftip zelve, dat wy hunnen byftand het roeefte benodigt zyn: —— Zoo wy ons waar geluk willen bevorderen, bepaalen wy ons dan tot eene betamelyke onderwerping aan de wetten onzer Souvereünen, — leeven wy dan als ftÜle en vreedzaams Ingezetenen, en betrachten wy het wel* zyn van ons huisgezin. — Dan zal ons geluk beftendig, — onzen voorfpoed duurzaam, — en onze nagedagtenis in ee?e zyn!

Reeds

Sluiten