Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De Nieuwe Reiziger.

en monniken maken geene de minfte zwarigheid om deze openbare verrooningen bijcewonen: dit is een bijzonder gebruik te Napels; want in het overige van Italië komen zij, en vooral dfi monniken, alleen bij de heimelijke vertooningen. Het is uitdrukkelijk verboden zich, gedurende het fpel, op het tooneel te laten vinden. De manier is hier nog niet ingevoerd om openbaer tooneelfpeelfters te onderhouden „ noch zich om haer in den grond te helpen. Gebeurt het dat zij eenige grilligheden uitvoeren, zij ontvangen zulke geringe vergeldingen voor hare gedienitigheden, dat het haer onmogelijk is eene onbefcheiden pracht te laten blijken ; en de belchaefdhcid vereischt dat men diergelijke handelingen geheim houdt,

Ik ben, enz.

Napels, den 24^» van Jtdï, 1758.

pRIEHONDERD VIJFENVIJFTIGSTE BRIEF. Vervolg van Napels.

Indien het waer zij dat de luehtitreek een' zekeren invloed op de natuurlijke en zedelijke hoedanigheden der volken heeft, is'er dan een eenig te vergelijken bij dat van het koningkrijk Napels? Ook hebben de inwoonders niets te benijden aen andere landaerten, ten

min-

Sluiten