Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Agtenzestigste Brief. ö43

Jerij , met plat beeldwerk en ftandbeelden» waervan eenigen zeer fraei zijn. In deze kerk ziet men nog een' hemelkloot, in het jaer 1467 op den grond afgeteekend door Toskanelli, fterrenkunfteraer van Kosmus den ouden, en in onze dagen vernieuwd door vader Ximenes, die 'er eene breedvoerige befehrijving van gegeven heeft. Dit is het grootfte bekende werktuig der fterrekunde. De kerk van Florence, tot een aerrsbisdom verheven in hec jaer 1420 , is vooral beroemd door eene algemeene kerkvergadering , die 'er in hec jaer 1439 gehouden wierd. In dezelve bevonden zich Paus Eugenius de IV*8, de Keizer Paleologus, en de Patriarch van Konfïantinopelen. Men maekte 'er eene verëeniging tusfchen de Griekfche en Latijnfche Kerken, gelijk men in een opfchrift in marmer, digtbij de heiligdomskamer, zien kan. Ongelukkig was deze verëeniging van geen' langen duur; maer zij hcrftelde toen den vrede in de Kerk.

De Campanile, of de klokkentoren, is digtbij de hoofdkerk. Het is een toren van eene Gothifc-he bouwkunde, gefticht naer de teekeningen van Giotto, hoog twee honderd en tweeënvijftig voeten, breed drieënveertig voeten aen ijdere zijde, en met marmer van verfchillende kleuren overtrokken. Men klimt 'er op dooreen' trap, die vier honder en zes treden heeft, en van wiens top men de ganfche ftad Florence volkomen ontdekt, benevens het platte land, dat door zijne uitgeftrektheid en verfcheidenheid Q 2 het

Sluiten