Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Boek. Geschiedenissen. 235

hunne Natie van eene verderflyke. zamenzvveering zwanger ging. Doch dit berigt, zo als wy gezegd hebben, werdt niet geloofd. Nogthans vergaderde de Raad , ontboodt Niekoekong , Kapitein der Chineezen, en ondervraagde hem omtrent de zamcnzweering. Plegtig betuigde hy , daar van niets te wee ten, en toonde zig verwonderd, dat men hem verdagt hieldt tot verraad bekwaam te zyn. Men liet hem gaan, doch gaf den Officieren last, op hunne hoede te zyn.

Terwyl de tyding van de nederlaag der Chineezen binnen Batavia kwam, bcvondt zig gemelde Niekoekong.by den Heer de haaze, Oud-Schepen en Kolonel van de Burgery. De ontfteltenis , die hy niet kon verbergen, was oorzaak dat men hem naar de reden daar van vraagde. Men nam hem ter zyde, en beduidde hem, dat de zynen hem verraaden hadden; men voegde 'er nevens, dat indien hy eene opregte belydenis deedt, 'er nog genade voor hem te hoopen was. Hier op verklaarde hy, onlangs gehoord te hebben, dat 'er eenig geweer verborgen was, ten huize van zekeren Chineefchen Doodkistenmaaker, en op meer andere plaatfen, die hy aanwees, onder betuiging dat hy verder geene kennis van de zamcnzweering hadt. Men bcvondt de waarheid van zyn zeggen, en daarenboven nog eenige geweeren in de goot van zyn huis ; dit alles werdt naar het Stadhuis gebragt.

Doch vermids alle deeze voorzorge niets

baat-

74°-

Sluiten