Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r - .w spmaa u ï .. . ■

|i4 A. van der Horst

Vrije Navolgingen van Hoogduitfche Gezangen; dosr Anna van i».;_,r Horst, «« Roelfzrma, Honorair Lid van het Kunst genootfchap in 'sHage, 1779. Behalven het Voorwerk, 40 bladz. in gr. Bvo, He Prijs is f - : a : -

Was cle vriendelijke aanfpooring van den waardigen Hoofdman, Mr. Hknrikus ter Borgh, de voornaame oorzaak, dat Juffrouw Anna van der Horst, nu Roelfzema zich verledigde om eenige Hoogduitfche Gezangen over Godsdienstige onderwerpen in Nederduitfche Dichtmaat over te brengen , 't was dan ook niet zonder reden, dat zij het befluit neemende om zommigen derzelven door den druk gemeen te maaken, dezelve aan dien voortreffelijken Christen toewijdde, wiens beminnelijk Charakter zij in de Opdragt met levendige

trekken afmaalt. Intusfehen werd de van God geliefde

en God en zijnen naasten bevende tf.r Borgh, door eenen. onverwagten, maar zaligen dood, naar den Hemel overgevoerd , voor dat deeze Gezangen daadelijk het licht zagen,, zonder' dat de Dichteres daarom van voorneemen veranderde om dit Bundeltje met de vooraf reeds vervaardigde. Opdragt aan haare L.mdgenooten en bijzonder aan haare lieve Groningers, te vereeren.

In hoe verre de Dichreres deezen. Gexangen. meer den naam moge geeven van Vrije Navolgingen, dan wel van Vertaalingen, en in hoe verre zij bier en daar ook haare. eigene gedagten gezegd hebbe, kunnen wij niet bepaalen; mogelijk zou zij, door {joh nog een weinig meerder vrijleid in de navolginge te veroorlooven , de ftramheid, welke wij in zommige plaatzen aantreffen, hebben kunnen voorkomen, terwijl wij ook gaarne gezien hadden, dat zij aan ons verzoek , bij de beoordeelinge der Proeven van Bijbelfebe Tafreelen (ziet Ned.. Bibl. IVde Deel, Ifte Stuk, bladz. 341 enz.) gedaan, ten aanzien van Taal ai Spelling wat meer gehoor gegeeven had.

De Gezangen zijn deels betrekkelijk tot de Geboorte van. Christus, en onder deeze is een Wiegezang der H. Engelen, reeds in vroeger tijd door haar uit het Latijn van D, Heinzius naar het Fransch van Mad. de Gournais vertaald; deels tot 'sHeilands Lijden en Verbooging;

m' — Hier op volgen eenige "ezangén over de Liefde en

Vrien-

Sluiten