is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 11+ )

deze reis, niet onaangenaam zijn. Meermaal word 'er van i denzelven gewag gemaakt in de heilige bladen. De berugte ! Syrifche waarzegger bezingt de legertenten van Israël in de ' velden van Moab:

De Heer heeft ze geplant ah de aloëboomen, f *) ah dt ceders aan het water. Het lied der liefde roemt zijnen Koning, (f) Alle uwe kleederen zijn myrrhe, aloë, en casfie, uit

elpenbeenen paleizen.

Salomo laat de echtbrekeres, in een fchoon vertoog(§> tegen de verleiding der ontucht, haar leger prijzen, als met myrr'he, aloë, encaneel, welriekend gemaakt. En hij verheft zijne koninglijke bruid,

Als een paradijs met granaatappelen : _

met allerlei boomen van wierook,

myrrhe, en aloë, midsgaders alle voomaamfte fpecerifeit.

Men voege hier uit de fchriften des N. V. nog bij, en wel uit de gefchiedenis van 's Heilands begravenis, dat Nico demus een mengfel van myrrhe en aloë bragt, omtrent honderd ponden. (j)

\ Zie daar alIe de Bijbelïche plaatzen, alwaar van aloë gelproken wordt. Daar wij nu onderftellen, dat 'er onder dezelyen zijn, in welken op den boom dezes naams bepaald gedoeld zij, terwijl anderen misfchien ook van «/^-planten I fpreken: zo zal het nodig zijn dat wij den aart van dit voor- \ treffelijk gewas zoeken op te fpooren, en onzen Lezer hetzelve leeren kennen.

; De gedaante,natuur en eigenfchappen van de plant zijn géf *) Numer. XXIV- 6. 110eS

(t'^^L \xsv-cerii"s<;bO0HUe hier veifto»d"«- '

(§) Pror. VII: '17.' f») Hoog/. IV: is. u Hi) JUn. XIX; ». 4