is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 104 )

de vervulling van alle andere pligten des Christendoms zijn,

wanneer wij aan dezen hoofdpligt voldoen mogen ?

Waarlijk, 'er moest voor den mensch niets begeeriger zijn, dan de liefde omtrend God en zijnen naasten in het hart te ontlteken en aan te vuuren. — Wat moest ons meer met fchaamte bedekken, wat meer bedroeven dan het gezigt vaii onze nalatigheid in de vervulling van dezen natuurlijken en zaligen pligt ? — Van hoe veele aangenaame oogenblikken en verrukkelijke aandoeningen berooven wij ons zeiven! hoe weinig moed en fterkte ter overwinning van hetkwaade! . hoe weinig vertroostinge en hoop in lijden en fterven mogen wij ons belooven, wanneer wij God niet oprecht beminnen, en onzen naasten liefhebben als ons zeiven?

Zeker hebben de voorfchriften van jesus leer haare be* zwaaren en moejelijkheden — maar voor wien? Voor menfchen, die aan het aardfche, het zinlijke verkleefd zijn* zulken hebben God niet lief met hun geheele harte en ziele. —— Voor menfchen, die baatzuchtig zijn, die alleen zich zeiven zoeken; dezen hebben hunnen naasten niet lief als zich zeiven.

Neen, mijne Medechristenen! de geboden van jesus zijn niet zwaar; wij zijn het zeiven, die ze voor ons bezwaarlijk maaken, om dat wij zoo weinig moed en lust en kragt hebben om dezelve te volbrengen , en in die betrekking mogt jesus zijne leer met recht een juk, en zijn gebod een last noemen.

(Ps. Het vervolg in No. 14.)

Te Amftetdam, bij M. de BRUIJN, fai de Warnwesftraat,