Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =34 )

ne Apostelen ook niet verborgen, offchoon zij wisten, dat daar door veelen zouden afgefchrikt worden om te geloovcn, en zich aan jesus Christus te onderwerpen. Het werk dat den geloovigen werdt te doen gegeven, lchroom* den zij niet bij eer.en zwaaren arbeid, bij een lopen in de loopbaan, bij het ftrijden in het ftrijdperk, bij het jaagen vaar het wit te vergelijken. Zij, die de oprechtheid en eerlijkheid zelve waren, wilden niemand winnen met achterhouding van zvvaarigheden om ze tot den aanhang van jesus Christus te lokken, waarover zij van achteren rede mogten hebben zich'te beklagen, en hun te verwijten: — Gij hebt ons misleid en bedrogen. — Zo deed Christus in de volgende woorden , en op zoortgelijken voet fpraken ook zijne Apostelen: IVie agter mij wil komen, die verlochene zich zeiven, en neme mijn kruis op en volge mij.

Maar, als iemand, die het recht heeft over ons te gebieden, ons een zwaaren arbeid af vordert, zullen wij dan niet, eer wij ons daar toe gewillig begeven , moeten overtuigd zijn, dat dezelve tot ons geluk dienstbaar is? Als Christus ons Christen-gelovigen afvordert om godzaligheid en deugd te betrachten, die moeilijk te beoeffenen is, verklaart hij, dat ze tot onze gelukzaligheid verftrekken moet, om de moeite zich te getroosten, en met naarftigheid en ijver tot de beoeffening zich te begeven, en dat in dien opzigte zijn juk zagt, en zijn last ligt is.

Laat ik mijne Lezers eerst bij de moeilijkheid bepaalen * welke met de beoeffening der godzaligheid en deugd vergezeld gaat, die Christus ons afvordert. Wij moeten op God rertrouwen: dit is de eerfte en voornaamfte pligt van den inwendigen en waaren Godsdienst; maar dit vertrouwen , zal het egt zijn, behoort met ootmoed vergezeld te gaan. Zal ik op God vertrouwen als een Vader, die mijn li-huid vergeeft, en zich over mij ontfermt , ik moet van alle eigen waardigheid en verdienften afzien, en Gods ge« «ade in Christus alleen als den grondflag van mijn

fchuld-

Sluiten