Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ziel, volgt het eigenaartig deszelfs hoegrootheid Naar mate de geest uitgebreider is, zal ook het Character meer uitvoerig en omflachtig zijn, en dus moeilijker geheel te omvatten. Dagalijkfche menfchen laten zich daarom lichter Characterizeeren, om dat zij zich flechts in weinige punten onderfcheiden en doen kennen, maar eene groote ziel , die veele vermogens , talenten en betrekkingen heeft, vordert meer fludie , en de beeldnis, daarvan vervaerdigd, wordt voller van werk (*). Men moet nimmer alle Characlers op éénen leest fchoeien.

Schoon er geene twee volmaakt gelijke Characlers beftaan, zijn er echter veelen, die eenige onderlinge gelijkheid hebben. Dit vertoont zich niet altijd naar buiten. Men zal twee lieden, die nagenoeg denzelven Characlertrek bezitten, op het eigen oogblik, in het zelve geval , zeer verfchillend zich zien gedragen. Zodanig iets moet toegefchreven worden en aan de ebbe en vloed der humeuren, en aan de onderfcheiden plaatsneming van den indruk, die eene gebeurtenis op hen maakt, en vooral, aan de verfchillendé maat van vastheid, die hun Charaeler heeft verkregen. Een houten bal, met kracht nedergeworpen, drukt eene holte in fteenaarde, vermorfelt den pas gevormden Heen , en fluit daarop af, wanneer die door het vuur gehard is. Op dezelve wijs verfchillen de uitwerkfels eener zaak op een gelijkfoortig Charaeler, naarmate hetzelve zwakker of fterker is. Dit ontdekt zich duidlijkst in denzelven mensch , op ongelijke hoogten van het leven befchouwd wordende. Hij behoudt de hoofdtrekken van zijn Charaeler , en nogthands leveren die géheel andere uitkomften op, in zijne kindsch-

heid,

i*j Vergel. Popis Zedel. Proeven. I. Br. pag. 80,81.

Sluiten