is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 106 )-

de, dan met eene zekere houding van gemelijkheid en geflrenghcid. — Een mijner vrienden, wiens ▼erfland en genie ik roemen durve, om dat ik hem zelve niet noem, kon, toen ik dag'Jijks met hem verkeerde, zich in.zijne ftudien niet verdiepen , dan gewikkeld in eenen zwaaren halsdoek, en half bedekt in ket aangezicht met eene nachtmuts, die ons altijd het fein was van zijne ernftigfte meditatie, en welke hij, in afgetrokken oogblikken, gelfadig rondom het hoofd pleeg te draaien.

Schoon de gewoonte zeer veel bijdrage tot het werktuiglijk bedrijf van foortgelijke grilligheden , en fchoon de een daaraan veel meer dan de ander gehecht zij, zal men echter uit de algemeenheid van het verfchijnfel moeten opmaken, dat onze geest eenen aanleg tot het kinderachtige, tot het fpelen met een of ander voorwerp heeft; en ik geloof, dat, indien wij allen elkander onze eigen bevindingen op dit fluk eenvouwig vertelden, er eene mengeling van de kiuchtigfte anecdotes zoude voor den dag komen, die den ernffigften zedeprediker hartlijk zouden doen lagchen. Elk heeft toch zijn eigen Stokpaerdjen, en wij zien hem dat minder berijden, om dat hij het, uit overtuiging van het belagchlijke , opzetlijk voor ons verbergt. Ondertusfchen heerscht er bij het menschdom, ook ten deezen aanzien , meer overeenkomst. dan men doorgaands denkt. — ;r

Moeilijk valt het den mensch alleen te fchatten naar zijne innerlijke waerde, zonder daar bij zijne uitwendige gedaante,zijne tijdlijkeonhandigheden, zijne betrekkingen tot ons , of tot het geheel ligchaam der menfchen eenigszins in rekening te doen komen. Doorgaands bepalen deze bijzonderheden, die op zich zeiven niets doen tot het perfoneel Charaeler , ons oordeel daaromtrent op eene wilkeur?-.

ge