Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(=p)

ge afgezonderden weldoen, terwijl de zuchten van andere ongelukkigen ons hart geheel niet treffen; Kristenen! neen dan bezitten wij de waare liefde niet, dan hebben wij niet lief met de daad en de waarheid. Waare liefde handelt niet ongefchikt, zij bedoelt geene eigen eer, zij is niet ergdenkend, maar bedoelt het waarachtig geluk van alle haare medebroederen. Het eeuwig fchitterend voorbeeld, dat wij voor ons hebben in den gekruifigden Menfchenvriend, toond ons op het duidelijkst, den aard der waare, der onvervalschte liefde. Hij jssus was het, die met (prekende daden, in alle omftandigheden, op alle de toneelen van het men. fchelijk leven, de onwankelbaarfte liefde op de voortreflijkfte wijze teekende. Nimmer was hij doof voor het gefchrei der ellendigen, en zijne hulpvaardigheid breidde zich tot allen uia^Godlijke wijsheid, was onaffcheidbaar met zijne liefde verbonden; niet onbedachtzaam nam hij de behoeften weg, maar hij vetfchafte middelen oin aan die behoefte te voldoen; de arme krnnken, de beedelende blinden, fchoon kjj met innerlijke ontferming over hun bewoogen was, plaat, fle zijne almacht in geen overvloed of rijkdommen; neen, hij herftelde de krankheden, hij opende de oogen, en fchonk dus geleegenheid om op nieuw werkzaam, op nieuw voor zich zelf en anderen nuttig te worden. Het was jesus niet genoeg de uitwendige kwalen te verdrijven, neen, hij beireurde ook de verregaande verdorvenheid van het me» fchelijk hart, hij bedroefde zich over de algemeene onwetendheid , en over het kluisterend vooroordeel, waar door hij zijne tijdgenoten, van de reinfte genietingen, van het vertroostend licht der heldere waarheid beroofd zag. Met Godlijken ijver werkte jesus aan de verbeetering van hart en zeden. Met welk een eedelen moed (telde hij de verborgeuile gebreken in het licht ; hij ontmaskerde de D 3 on-

Sluiten