Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(234)

veine zijn kruis op en volge mij. Het is niet mooglijk dat : de zwakke, de verbasterde mensch , die zijne lage, zijne i vleeschlijke begeertens den ruimen teugel viert, en zich door redeloze driften laat overheerfchen, het is niet mooglijk, dat zulk een mensch, het kruis gewillig opneemt en jesus naarvolgt. Neen , hij moet eerst zich zelven hebben leeren overwinnen, hij moet zijne verbasterde eigenliefde, groot, moedig hebben leeren verlochenen; de liefde voor jesus, of dat het zelfde is, zijne liefde voor onfchuld en deugd, moet over zinlijke begeertens, over dierlijke neigingen zegepralen. En alleen voor znlke Helden op den weg der godzaligheid, is den bitterften treurkelk, dien hem te drinken gegeven wordt, verzoet, en het zwaarfle kruis dat hem opgelegd wordt, draaglijk. Jesus noemt hier het Kruis; doch waar onder de afgrijslijkfte ellende, waar onder den fchandelijkften dood zelf verftaan werd; want voorzeker bedoelde de Zaligmaker, hier niet bepaald het Kruishout, fchoon hij dit in het vooruitzicht, als het verfchriklijk foltertuig, waar aan zijne leevenskracht eerlang ftond weg te bloeden, befchouwde. Met dit alles, kwam deze bepaalde beteekening, bij zijne Discipelen ook zelf niet te onpas: vrees voor den dood, was toch in ftaat om hun kleinmoedig te maken; dit bleek immers in der Discipelen vlugt bij jesus gevangenneming, en in de verlochening van den anders liefdevollen petru s? Gelooft gij in mij, als in den Zoon des Ieevendigen Gods? wil jesus dan zeggen, en kunt gij, uit flaaffchen angst, uit kinderlijke zwakheid en hoogmoed, voor mijn naderend lijden nog fchrikken? Ik zeg u zult gij mij gelijk, vormig worden; verzaakt dan uwe overdreven eigenliefde. En vooral gij, petrus ! die mij zoo vuurig bemint, gij moet u zelven overwinnen, ook voor u is het Kruis waarlijk bereidt, maar door zelfsverlochening, zal het u gemaklijk ; vallen dat Kruis eenmaal op te nemen, en mij tot in den i

dood

Sluiten