is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Verëenigde Staaten van AMERIKA. 171

den Wapenhandel onderweezen ,en de bereiding van hec buskruid kragcdaadig aangemoedigd; ook beraamde men middelen, om zich van allerlei krygsnoodwcndigheden ce voorzien.

In de maand February, wierdc Kolonel leslie, mec eenige manfchap, van Boscon afgevaardigd, om zich ce verzekeren van eenig grof gefchuc ce Salem. Doch de burgers, van zyn voorneemen verwittigd, haalden den wipbrug in die ftad op , en verhinderden de troepen in derzelver opcogc, coc dac hec gefchuc in veiligheid gebragt was. Hier door mislukte deeze onderneeming.

In de maand April oncvingen de Kolonel smith en de Majoor pitcairn bevel, om mec eene bende van negenhonderd man , de krysgsmagazynen, ce Concord, omcrenc cwintig myren van Boston aangelegd, te gaan verwoescen. Men gelooft, dac deeze cogt nog eene verdere bedoeling hadc: te weecen, zich te verzekeren van de perfoonen van de Heeren hancock en adams, die, door hunne kloeke poogingen, zich het hoogfte misnoegen van den Generaal gage op den hals hadden gelaaden. Te Lexington verzamelde de Landmagt in eene vlakte, om zich tegen den inval der Engefche croepen ce verzeccen. De Engelfchen gaven vuur, en deeden achc man op de plaacs vallen.

De Landmagc wierdc verftrooid, en de croepen rukcen voorc na Concord , alwaar zy eenigen leeftogc vernielden. Maar, op haaren cerug cogc, wierden zy onophoudelyk nagezec van de Amerikaanen, die, in regcmaacige woede ontftoken , uit de huizen en van agter

dc

Historie.