Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HistoribV

338 Tegenwoordige Stad

ten allen tyde, een gemeenebest,misfchien zó volkomen en zo gelukkig, als 'er immer een beftaan heeft. Terwyl andere Staaten , met opzigt tot hunnen regeeringstorm en zeden, meer naar het eenhoofdige zweemende, zich in de noodzaaklykheid hebben bevonden, om de zwaarwigtige taak te onderneemen , het veranderen van hunne oude, of het ontwerpen van eene nieuwe Conftitutie, en de mo» narchaale tegen republikeinfehé zeden te verwisfelen , heeft Connecticut, onafgebroken , het oude pad betreeden, zo wel ten aanzien van den regeeringsform , als met opzigt tot de zeden. Door dit middel heeft het de fchokken verhoed, welke andere Staaten in hevige partyfchappen hebben van een gefcheurd.

Ter gelegenheid der jaarlykfche verkiezinge van den Gouverneur, en van andere openbaare imptenaaren, welke gefchiedt te Hartford, op den tweeden woensdag in May,wordt 'er eene leerrede uitgefproken , en vervolgens * op kosten van den Staat, gedrukt en in 't licht gejeeven. Groot is, by zulke gelegenheden, de toevloed van deftige burgers, vooral van Geest, lyken, uit alle oorden van den Staat; en terwyl zy luister en ftaatelykheid byzetten aan de gewigtige en blyde verrigtingen van den dag, dient deeze gemengde zamenloop, om den geest van partyfchap te verdryven, en om de burgerlyke met de godsdienftige belangen van den Staat te doen zamenftemmen.

Connecticut is vermaard door eenen volgreeks van Gouverneurs, uitfteekende door hunne godsdienftige en ftaatkundige begaafdheden.

Sluiten