is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 OVER-VVEEGING VAN DE

het tegenwoordige en het voorledene verbinden kunt. Verricht niets, dat u in het volgende leven berouwen, dat aldaar u of anderen ongelukkig maaken zou, hoeveel bekoorlykheid hetzelve thans ook in uwe oogen mogt hebben. Laat niets na, waar van gy u en anderen in het volgende leven duurzaame vreugde en zaligheid belooven raoogt, hoe onaangenaam en moeilyk het u tegenwoordig ook toefchync. Zaai niets > dat u niet vroeg of kat eenen gezegenden oogst doet hoopen.

Let daarenboven niet eeniglyk op de naaste > maar ook op de verstafgelege gevolgen uwer daaden. Bedenk altoos, dat zy in 't oneindige voortwerken, wanneer gy 'er in 't geheel geene blyken meer van bemerkt. Doet gy goed en fchynt het u voor 't tegenwoordige geheel vergeefs en vruchteloos te zyn, vertroost, bemoedig u dan met het vooruitzigt, dat het goede zaad, 't welk, gy ftrooit, misfchien lang achter blyven, misfchien eerst na eeuwen opkomen en vrucht draagen zal. Wordt gy tot het kwaade Verzocht, en belooft misfchien voor het tegenwoordige alles u gcheimblyving , llraffeloosheid, ongeftoordc genieting van het verboden vermaak, zo laat u de bedenking der nadaelige

gevol-