is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 OVER DÉ ZELFKENNIS ,'ËN DÈ

ften de haat, of de begeerte om onze uitmuntendheid en verdienden te verdonkeren, Tcherpzigtiger , dan zy anders zouden zyn, en dan wy misfchien zeiven zyn. Hunne gevoelens en aanmerkingen mogen ons derhalven niet onverfchillig zyn. Zy kunnen ons dikwyls tot onderzoekingen en ontdekkingen het fpoor wyzen, die wy zonder hunne aanwyzing misfchien' nooit zouden ondernomen en gedaan hebben. Inzonderheid verdient het algemeene , heerfchende oordeel, 'c welk vrienden en vyanden over ons vellen, onze opmerkzaamheid, naar dien zulk eene overeendemming altoos ook meer of min een overeenllemming met de waarheid vooronderdelt, of althans den fchyn van Tvaarheid ten grond moet hebben. Bevinden Wy by zulke onderzoekingen , dat wy in de oogcn van anderen meer fchynen, dan wy werkelyk zyn, of dat wy naar hunne gedachte meer zouden kunnen zyn en uitvoeren, dan wy inderdaad zyn en verrichten : welk eene aanfpooring om onze krachten in te fpannen, en de verwachtingen, die men misfchien te recht van ons heeft, niet te leur te dellen! Bevinden wy integendeel, dat anderen Hechter van ons denken en oordceien, dan wy verdienen , dat zy ons

ge-