is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73- OVER. DE ZELFKENNIS, EN DB

fteldheid, onze neigingen, ons gedrag dikwyls en met opmerkzaamheid by de geboden van > God, by de voorfchriften van het Euangelie, by het voorbeeld van Jefus Christus vergelyken , èn zien, welke overeenkomst, of welke ftrydigheid tusfchen de eene en de andere plaats heeft. Laaten wy dat, 't welk wy zyn en doen èn uitvoeren overftellen tegen dat, 't welk andere menfchen, die wy als voorbeelden van wysheid en braafheid kennen en eerbiedigen, zyn èn doen en verlichten, of 't welk zy geweest zyn en gedaan en verricht hebben, en daar uit afleiden, in hoe verre wy als menfchen, als Christenen, als Schepfels, die hun in alle wezenlyke dingen gelyk zyn, aan onze verordening beantwoord hebben of niet.

Bedient u, eindelyk, myne aandachtige Toehoorers! tot dat zelfde einde van de hulp uwer, bekenden en vrienden , der geenen , die het meest by u zyn, u het meest zien, het naauwkeurigst kennen en den gemeenzaamften omgang met u hebben. Geeft hun niet alleen vryheid, maar zelfs uitdrukkelyken last, om op u toe te zien, en u in zulke oogenblikken waar te neemen, als gy u verbeeldt, dat men niet op u let, of als gy uit gewoonte, als gy hartstoch-

te-