is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN VOORSPOED EN IN TEGENSPOED. 1^5

ken gemoed, hoe lang uw lyden ook duuren moge , en fchoon het onheil u zelfs met verderf en ondergang bedreige. Op den mensch, op den Christen, die met den tegenfpoed worstelt, en in dien ftryd overwint* ziet de Beheerfcher der waereld met byzonder welgevallen neder, en die mag zich alles van de gevolgen zyns ftryds en zyner overwinning belooven.

Vereenig, roepen ten derden wysheid en gods* dienst den rampfpoedigen toe, vereenig met uwe ftandvastigkeid een rustig en geloovig vertrouwen op God. Alle eigenfchappen immers, die u gerustheid en vertrouwen inboezemen kunnen, zyn den Allerhoogften, den Oneindigen, uwen Schepper en Vader, zonder eenige bepaaling, zyn hem wezenlyk eigen. Hy is de Alweetende, die alle uwe behoeften, alle uwe gebreken en lyden, en alle middelen en wegen, om dezelve te verhelpen, op het naauwkeurigfte en met eene onbedrieglyke zekerheid kent. Hy is de Almagtige, die alles in zyne hand heeft, aan wien alle fchepfelen, alle toevalligheden , alle gebeurtenisfen in hemel en op aarde onderworpen zyn; zonder wiens toelaating

u