is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q~,0 OORZAAKEN VAN HET GEBREK AAW

wy bet oor aan veelerhande onredelyke begeerten en driften, dooien, van de zelve geblind , op veelerhande dwaalwegen om , e» verwyderen ons hoe langs hoe verder van heï heerelyke doel, 't welk gy ons hebt voorgefteld. ö God, wy befeffen, hoe dwaas, hoe ftrafwaardig wy dikwyls handelen, en hoe onbillyk onze klagten zyn. Ja, wy hebben het aan onszelven te wyten, indien wy niet gelukkig zyn. ó Mogten wy dit reeht overtuigelyk inzien , mogten wy de misdagen, die ons in het genot der gelukzaligheid ftooren, houden voor 't geen zy zyn, en dan met allen ernst 'er op bedacht zyn, om ons van dezelve te bevryden! Zegen toch ter bevordering deezer oogmerken de overdenkingen welke thans over dit gewigtige onderwerp zullen worden voorgedraagen. Geef toch , dat wy volkomen onpartydig met onszelven te werk gaan, en onze gamfche opmerkzaamheid op onzen eigenen toeftand vestigen mogen. Wy bidden u hierom als Christenen met kinderlyk vertrouwen, en fpreeken u verder in den naam van onzen Heiland aan: Onze Vader enz.

Hoe