Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vr VOOREER I C II T.

inenfchelijk hart, door nog meerdere belangrijke voorbeelden en bijzonderheden uit de Gcfchiedenis der Vrouwen zelve , meer aanlokkende en lezenswaardig hadde getracht te maaken. Mijne Lezers hebben hier in volkomen gelijk, en ik ftaa hun toe, dat het niet alleen mijn oogmerk was, om deeze hunne vooruitgeziene wenfehen te vervullen, maar dat ik ook bereids eene verzameling van zulke voorbeelden, en gefchiedkundige ophelderingen mijner opgegevcne denkbeelden, uit de beste Schrijvers, en uit mijne eigene endervinding, had begonnen te bewerken. Maar, ik wierd in mijnen arbeid, die zelfs zoo veel aangenaams voor mij hebben moest, op eenmaal geikemd, doordien ik geheel buiten verwagting, uit hoofde van mijne beroeps-bezigheden, én wei voor veele maanden, mij moest begeven naar een ander Land, alwaar ik, bij gebrek van Letterkundige bronnen, en, uit hoofde eener onrustige levenswijze, die verzameling van voorbeelden niet verder konde vervolgen, en nog minder, eenige weinige daadzaaken uitgezonderd, in mijn. Werk inlasfchen. Mijne goede Lezers en Lczeresfcn worden dus verzogt, ten aanzien van gelchiedkundige bijdragen, hun verlangen op te fchorten, toe dat ik weder in mijne; eigene wooning leve, en bij de volgende Deelen de Schrijvers weder gebruiken kan , waar van ik

in

Sluiten