Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 CHARAC TER - SCHETS

beöordeeling van andere menfchen, dit indringen ia de geheimfte en verborgende plooijen van ons hart* zoo geheel bijzonder eigen is, vloeit voornamelijk daar uit voort, dat haar geest door geene drooge voorwerpen van wetenfchappen, van de jeugd af aan, bedorven en verdraaid, door geene ftelzels of verkleefdheid aan eenig bijzonder ftelzel, uit zijn natuurlijk en oorjfpronglijk fpoor gebragt, en door geen mesthoop van nuttelooze en uitgedrekte taalkennis overladen wordt. In den eigentlijken zin wordt de Vrouw, in hoogere en lagere ftanden, natuurlijker, en meer overéénkomüig met haare bedemming, dan de Man, opgevoed. De lust tot wetenfchap, en het vermogen van denken i wordt bij den Man door eene meenigte van fchoolfche voorwerpen beduurd, terwijl die der Vrouwe zig alleen met voorwerpen uit de dadelijk aanwezige wereld , en het gemeene leven, moet bezig houden, en haare Redeneerkunde volgens onlochenbaare ondervindingen inrichten. De geest der Vrouwen wordt mitsdien door geenen dwang tot denken nedergedrukt; en haar vermogen van befchouwen wordt door geene geleerde inbeelding misleid. Zij zien juifter, dan wij, dewijl zij het licht niet door zoo veele glazen,- en in zoo. veele gebrokene draaien, als de Man, ontfangen, dié «neestal ex ojficio (om dat zijn beroep het medebrengt) denken moet, en uit zijne Schooien gemeenlijk eenen niet geringen voorraad van vooroordeeleu •jen-verkeerde begrippen medegebragt heeft, die hém, geduurende zijn geheele leven, als ongeneeslijke ziekten aankleven.

Bovendien fchijnt ih het teederer en fijner lichaams'gëftel der Vrouwe eene zekere ligtheid in het bevat. ten van nieuwe denkbeelden, en eene groöte prikkelbaar"

Sluiten