is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten e-nregte wierden vervolgd, gruwelijk aangeklaagd? mlleronregtvaardigst behandeld, en eindelijk doorkostbaare Oorlogen en fchreeuwende vonnisfen de Colonien beroerd en de maatfehappij gevoelig gefchokt

wierden. .

En door alle deeze wonderbaare gezigten en politieke handelwijzen eener groote vergadering mij in mijnen droom gansch ontroerd vindende, ontwaakte ik met verfchrikkinge, en dagt niet anders dan dc gevaarlijkheid mijner inwooning in het Turkfche Rijk

dadelijk te zullen ondervinden • dan die zelfde

fchielijke ontwaking hielp mij uit den droom, cn ik bevond mij op het groote en algemeene Europifche en Indifche kerkhof — namelijk te Batavia.

Zie daar mijn vriend! een droom , die mij egter vervolgens voorkwam, iets meer dan een droom tc zijn , en waar in ik ook hoe langer hoe meer bevestigd word : maar de uitlegging daar van is voor als nog, deels onverftaanbaar — deels onmogelijk —

en deels zeer gevaarlijk! Dit is althans zeker,

niet alleen rijke lieden varen t'huis, — groote fortuinzoekers loopen uit het land, en leden van

de regeering gaan om een tijdig en goed heenkomen zoeken maar zelfs bemiddelde amptenaa-

ren — kundige bediendens — en armoedige lieden, welke noch heil, noch welzijn, meer vinden kunnen, ipoeden zich om na dat noodlottig Vaderland terug te keeren , alwaar zij ten minden voor politieke en openlijke moordzugt beveiligd, de geringheid hun-»