is toegevoegd aan uw favorieten.

Robert, of De struikrovers; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEl. 99

Ik Ito voor hen in. . .

ALLE DE ROVERS.

Wy zweren het!

ROSINSKY.

6 Robert! de keizer, getroffen door uwe wroegingen , wil door zyne rechtvaardigheid alle de misbruiken herftellen , die gy door het geweld ftrafte. (T<:gen de rovers) Hy wil u uwe misdaaden vergeven , en zich door zyne deugden ondeifcheiden.

ROBERT, opgetogen. Wel nu, Forban ! Wolbach! en gy allen, myne vrin. den, die in myne tegenfpoeden gedeeld hebt! komt, deelt in myn geluk. Wyden wy voortaan aan de verdediging van het vaderland, en der wetten, die men zal hervormen, den moed, dien wy aanwendden om dezen te wreken wanneer men ze fchondt; en indien ooit. . . indien in' den rang, waarin het lot uw' Robert herflelt, myn mond of myn hand een geweldige daad geboodt, (Hy geeft 231;!' doik aan Forban ) neem dit ftaal, ftoot toe: dat myn doodvonnis, op myn borst gehecht, deze vcrfchrikkelyke woorden de meineedigers toevoere: „ Ro,, bert, die de misdaaden ftrafte, is zelf een verrader „ aan zyne eeden geworden. Deze dolk heeft zyn da. , gen verkort." — En gy.myn waarde fterthold! braave en edelmoedige vrind! kom, deel de vruchten uwer weldaaden met my.

EINDE.