is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 245' )

„ klagen? Hoe groot moet dan deszelfs ondank„ baarheid zyn?

„ En wat eischt, wat begeert men ondertus„ fchen? Een ygelyk matigt zich de Staatkunde „ aan, en dringt in de geheimen van 't Landbe? „ ftier, 't welk men niet meerder acht dan een „ dobbelfpel, waarin yder Lid den teerling werpt „ naar zyn welgevallen. Een Werktuigkundige „ oordeelt het Hechts eene en dezelfde zaak te zyn, „ zyne werktuigen te regeeren en de hulk van den „ Staat te beftieren. Een Koopman, die geene „ andere bennis bezit, als die, welke hem in zyn „ handel noodzakelyk is , waant, dat er geene „ andere bekwaamheid cn doorzicht tot het rege„ len van 'sLands regeeringsvorm vereischt wordt, „ als die, welke hy zich bewust is in zyne beree„ keningen. Een Schoolmeester, die eene billyke „ kundigheid heeft in de waarneeming van zyn „ beroep, meet de beheerfching eener geheele Re„ publiek af naar de beheerfching zyner weinige „ Scholieren. Elk vergeet de Spreuk van den „ Schilder aan den Schoenmaker, en verbeeldt „ zich dat het weezen der dingen beeter zou zyn, „ als hy er het bewind van had, fchoon hy werks „ genoeg hebbe, om zyn eige huisgezin te regce„ ren.

„ En wat is het uitwerkfel dier onbeoordeclV 3 „ do