Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 79.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welks de leden van het voorige bestuur, vertrek of verblijf buiten de plaatfen hunner wooningen , verboden wordt. Gearrefleerd den 7. Septem1795. Het eer[le Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D e provïsioneele representanten van

het volk van holland; in aanmerking genomen hebbende, den (laat der zaaken buiten deeze Re • publiek, en de Vijandelijke oogmerken, welke die geenen, die het Vaderland op dén rand des verderfs gebragt hebben, als nog fchijnen te voeden, en te gelijk ovcnvo gen hebbende dat, tot voorkoming van alle begunftiging van dezelve vijandelijke oogmerken, en medewerking met onze vijanden van binnen, niet zijn voldoende de dispofitien, bij derzelver Publicatien van den 4. en 11. Februarij deezes Jaars genomen, hebben, ter gerustftelling van het Volk van Holland, en ter meerdere verzekering van deszelfs Vrijheid en Onafhangelijkheid, goedgevonden te decreteeren, gelijk dezelven decreteeren Dij deeze;

Dat alle .Leden en Ministers van het voorïg Gouvernement , mitsgaders alle Ambtenaaren, die tot aan de gelukkige omwending van zaaken hier te Lande, zoo'in Provintiaale als Generaliteits Bedieningen, van

we-

Sluiten