Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 2I&

VRIJHEID, GELIJKHÉID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, tot ampÜatie van die van 30. December i?96.y wegens de oproeping der crondV iRGAüïiiNGEN tegen den 16. Pebruary 1^97' Gedrrefteerd den 6. Fsbruary 1797. Het derde Jaar der Bataaffclie Vrijheid;

Ï Iet provintïaai, bestuur van holland; allen hunne Medeburgeren Heil en Broederfchap! doet te weeten £

. Dat wij door het Provintïaai Committé van Holland , uit hoofde van de bij Hetzelve ingekomen Misfive van dén Raad der Stad Dordrecht en Merwede, houdende verzoek om elucidatie nopens eenige poincten, vervat in de Publicatie van den 30. December laatstleeden , wegens de oproeping der Grondvergaderingen tegen den 16. February aanftsande; alsmede eene Misfive van de Commislie tot regeling van die Grondvergaderingen te Amfterdam benoemd, mede houdende' eenige bedenkingen op dezelve Publicatie; en eindelijk een aantal Requesten van denzelven inhoud, door Yerfeheideh ftemgerechtïgde Burgers van Holland geteekend, waarbij dezelve, om daar bij gëallegueerde redehen, alteratie in de voorfz. Publicatie verzoeken, tegen den 4. deezer Maand extraordinair bijeen geroepen: zijnde, om alsdan, zoo over de voorfz. Misfives en' Adresfen, als over verdere bezwaareii, welke omtrend de executie van gemelde Publicatie nog mogten woröen voorgedraagt (doch het welk echter geen plaats

hteft

Sluiten