is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 199

kracht toe, aan zekere Kerkelijke gebruiken, zoo als,.bij voorbeeld, aan de zalving na den Doop, of het (WW*,) vormféh gelijk men het naderhand genoemd heeft, toen men het gene in het eerst enkel eene zinbeeldige plegtigheid was, die volgends tertullianus (*) op eene inwijding tot een Geestlijk Priesterfchap doelde, als eene mededeeling van de gaven des Heiligen Geests aanmerkte, en van eene zinbeeldige plegtigheid tot een Sacrament of Leerftuk gemaakt heeft, enz. Voorts kan men zijn dikwijls zichtbaar gebrek aan orde, nodeloze herhalingen, tegenftrijdigheden, en ver keerde aanhalingen van Bijbelplaatzen, niet zoo ge maklijk, gelijk TouTTdE doet, daar mede ontfchul digen, dat hij deze Kerkredenen voor de vuist ge houden heeft.

Eindelijk werd cyrillus, die, bebalven dezt Kerkredenen, als Ouderling der Gemeente te Jerufalem, nog zoo vele anderen gehouden heeft, omtrent het jaar 350, tot derzelver Bisfchop aange fteld. „ Na het overlijden van maximus," zoc fchrijft HiëRONYMUs (f), „ drongen de Arlanet in deze Gemeente in. De eerfte onder hen, cyril lus , wien maximus tot Ouderling, (Preshijter, gewijd had, kreeg van akacius en de overige Aria nen de belofte, van Bisfchop te zullen worden, 01: der voorwaarde, indien hij de van maximus oni vangene inwijding verzaken zou. Hij nam dus open

lijk

(*) De Bapt. Cap. 7.

(f) Chron. ad Afin. 349- Verg.de Hcis JHufflr. C. li: N 4

III

BOEK VIII

rloofdrt. ia C. G. [asr 363iOt 4?6>

CYRILLUS

wordt Bisfchop ■ te Jerufa. lem. Verfchillen' de verha: len daaromtrent.

) 5