Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 231

Patriarch georgius aldaar, (wien hij reeds het door hem en andere Bisfchoppen herhaald verzoek, om den naam van vitalianus te mogen doorfchrappen, toegedaan had, ) en door dezen aan den Antïóchifchen Patriarch makarius in last gaf, om de Bisfchoppen van hun Kerspel daar toe te ontbieden (*)• Deze algemeene vergadering, de zesde, maar van die, welke te Konftantinopolen gehouden zijn, de derde, kwam nog, in het gemelde jaar, tot fland. Zij werd gehouden in het Keizerlijk Pa. leis, Trullus of Trullum genoemd, hare laatde zit ting is door 166 Bisfchoppen- onderteekend. Behalve! de Afgevaardigden van den Roomfchen Patrtarch waren ook georgius en makarius , benevens d plaatsvervangers der Patriarchen van Alexandrïè e Jeruzalem tegenwoordig. Zelfs lieten 'er zich Mot niken op vinden, zoo als de Keizer ook verlang had Cf)5 waarichijnlijk, omdat men hen voor gi oefend' hield in de twistvraag , die behandeld dor te worden. De Keizer zelf bekleedde in deze ve gadering den post van Voorzitter, en zijne Staat dienaars, die fomtijds zijne plaats vervongen, zatt

nevens hem (§)•

De Roomfche Afgevaardigden maakten een begn met de klagte, dat de voorgaande Patriarchen V: Konftantinopolen, federt omtrent XLVI jaren , nie we zegswijzen, drijdig met het ware geloof, v

één

(*) Divalis facra 'ad Georgium etc. I. c. p. 1049.

Ct) EP- ad Domm * c- Pag' 10^' (S) /. c. pag. 1056.

P 4

IV

BOEK 1

Afdeel.

VI Hoofdft: na C. G. Jaar 622. tot 814.

ftantinopolen.

1

1

h i

d $

n

ê

in u111

m

Sluiten