Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 71

dewïk. genoodzaakt was, van al'e aanfpraak op dit Rijk affland te doen, en naar Provence te keeren. Gedurende dezen oórldg ftferf klemens VÖ te , Avigr.on den ïödcn September 1394. Men PrÜst | hem wegens zijne fchranderheid , befcheidenheid , • vcrzoeiMlijkheid en milddadigheid, doch erkent tefö») dat 1)5 in «liie bedrijven zeer langzaam en falfrwlfc dat h'j uit infcliikkelijkheid je¬

gens de Vorsten , wier ondertteuning hij noodig had, fotnttfds ongefchikte lieden tot Bisdommen bevorderd toebbe.

Nicttegcnrtaaitdc zijn bovengemeld aanbod, om de uitfpraak over zijn regt tot het Pausfchap aan eene Kerkvergadering over te laten , ziet men echter niet, dat hij daar toe immer ernftige maatregelen te werk heeft gefield. Het ontbrak niet aan voorgeflagene middelen, om een einde van de fcheuving te maken, maar de Kardinaal petrus dk luna, zijn voornaamfle Raadgever, wist dezelve alle te leur te Hellen. Inzonderheid was de Univerfireit te Parys ijverig werkzaam, ten dezen einde. Zij liet dooi eenigen harer leden in het jaar 1394 aan den Koning drie middelen voorflaan, een Compromis , ( Compromisfio,) of overeenkomst tusfehen de beide Patlféh , •m hun regt aan de uitfpraak van goede manner over te laten; of den affland van de beide Paufen; (Cesfio;') of eene algemee ie Kerkvergadering, (De~ terminatio feu Decifto.') Dit voordel werd aan Ko ning karel VI den laatften Junij 1394 .in eenei Stief der Uïriveifneit voorgedragen, waar op zi E 4 e«s

V 1

BOER IV

ïoofdfl. ia C, G. aan 07 3. ot 1517.

Pogingen om de fcheuring te doen eindigen.

t ? \

Sluiten