is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BttC. G

Jaari5i7

f<w 1552

102 KERKELIJKE

had; doch ook in deze fchriften kon hij niets herroepen, wat de zaak zelve betrof. Evenwel wilde hij hier mede niet te kennen geven, dat hij zich zeiven voor onfeilbaar hield; zijne meening was, dat hij niets kon herroepen, ten zij men hem uit de Heilige Schrift of met krachtige redenen overtuigde, dat hij in het een of ander gedwaald had. Na nog eenige over en wederfpraak, fcheidde de vergadering.

Vervolgens had de Bisfchop van Trier met luther afzonderlijk eenige onderhandelingen , doch zonder andere vrucht, dan dat luther vast bij zijne zaak volhardde, en even gelijk vele Vorsten door luthers moed en ftandvastigheid getroffen waren, zoo was de Keurvorst van Trier zoo ver door hem gebragt, dat deze ten laatfle in een af» zonderlijk gefprek aan luther vraagde: op welke wijze men dezen moeijelijken twist zou kunnen ten einde brengen? Waar op luther hem den raad van gamaliel , ( Hand. V.) herinnerde , en vermaande, om zich niet tegen God te verzetten. De Bisfchop gaf hem toen vriendelijk zijn affcheid, met verzekering, dat hij zorg zou dragen , dat hij volgens zijn vrijgeleide veilig naar huis zou kunnen keeren.

Op deze wijze vertrok luther den 26fien April van Worms, verzeld vari denzelfden Keizerlijken Rijksbode, die hem herwaards geleid had. Bij zijn vertrek zeide hem filips, Landgraaf van Hes/en ; indien gij gelijk hebt, helpe u God! De Ridder ceorg frondsberg zeide hem bij zijn vertrek vaarwel,