is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 171

gen van het misnoegen over dit een en ander voor te komen, fchreef francois den eerflen Februari" 1535 eenen Brief aan de Rijksvorsten, in welken hij zijne onderhandeling met de Turken verfchöonde , en tevens te kennen gaf,dat hij, tegen zijnen dank, ftreng had moeten zijn tegenfommigen , die onderden fchijn van den Godsdienst niets minder bedoelden, dan den Staat het onderfte boven te keeren , ook zond hij, ten zelfden einde, eenen Gezant, willem eellai, Heer van Langei, Broeder van den Kardinaal Aartsbisfchop van Parys, die te Smalkalden den ioden December met eene wijilloopige aanfpraak de Duitfche Vorsten zocht te overreden , dat zijn Koning geenszins afkeerig was van de Hervorming, welke hij zelfs in vele opzigten noodzakelijk oordeelde; de Duitfche Vorsten verklaarden in hun antwoord, dat de Hervorming niets gemeen had met oproerige gezindheden, en vermaanden den Koning, dat hij toch alle geweld tegen onfchuldigen wilde fluiten, en de gevoelens van den Godsdienst vrijlaten. Dat calvyn met hetzelfde oogmerk ook om dezen tijd zijn werk Inftitutio Religionis Christiancz uitgegeven en met eene voortreffelijk gefchrevene Opdragt aan den Koning opgedragen heeft, hebben wij insgelijks te voren reeds gezegd; gelijk ook hetgeen in dit jaar 1535 gebeurd is met melanchthon, die door den Koning zeiven genoodigd werd, om in Frankryk over te komen, dooi ons verhaald is.

Doch niets van dit alles kon bij den vooringenomen' Koning baten, bij wien ook de Zwitfers te

ver¬

ia C. G; [aarisv. tot 1552.