Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 21

nietig, en in verband met aardfche betrekkinger ftaêg vvisfelbaar ding, gewogen tegen het gene eeuwige waarde heeft, hoe kan zulk een op zijn besi flechts tijdelijk goed den flagboom fchuiven voor dj oneindige kracht der deugd , voor het eindeloos ver mogen van den godsdienst ? Dat is niet mogelijk, Geene kracht van aardfche zinnelijkheid is beftanc tegen hemelfche airaagt. Zij derhalve, die zich, elt voor honderd franks , lieten bekoopen , om var openbare Hervormden openbare Roomschkatholieker te worden , gelijk er velen zoo waren, toonden, dat zij ligtzinnige Franfchen waren, dat hun harl den godsdienst nooit regt welkom had geheeten, er dat het heldere licht van het reine Evangelie vooi hunne oogen nog was beneveld door den damp var onverfchilligheid, van gewetenloosheid, van onkunde en gevoelloosheid 1 Men beroemde zich, ja! mei zesduizend franks achthonderd ketters bekeerd te hebben. Welk eene losheid van beginfelen! welk eene afzigtige beeldtenis van den, midden onder de dralen des lichts Maanden, maar zijne oogen fluitenden, mensch. in zijne belangrijke betrekking tot God ! Wie kon hei denken, dat Europa, bij den afloop der zestiende eeuw. nog in zijnen boezem een volk koesterde, van.hetwelk de meest opgeklaarden, de besten, gelijk men hen, als hervormde Christenen, daar voor houder moest, met den geopenbaarden godsdienst fpeelden, als kinderen fpelen met nietswaardig klatergoud? Ja, of zulke menfchen waren onnozele kinderen in verftand, of zedelooze fielten van hart. In anderen mogten zij den godsdienst eerbiedigen, als eene bron B 3 van

na C. G. Jaar 1552. tot 1700.

Sluiten