is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na C. ( Jaar 155: ot 1701

Van esse Nius.

Van

hoornbeek.

16S KERKELIJKE

'•• rnatisch gefchrift in het licht hebben gegeven, we\' ken zij gaande voort al meer en meer van malkanderen , elk eenen bijzonderen aanhang achter zich hebbende, die hem volgde. De voornaam'ie aanklevers van coccejus hebben wij leeren kennen; die van voetius verdienen niet minder genoemd en geroemd te worden. - Één der eerften was de geleerde andreas essenius of van essen, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Utrecht, die ten jare 1652 in het licht gaf een gefchrift , den titel voerende van Stel/el der dogmatifche theologie (*), en door vier zijner kundig (le leerlingen, onder zijn verbererend opzigt, tot een kort begrip zamengetrokken, als zoodanig deed verfchij'ien in het jaar 1669. Hetzelve is geheel naar de fcholastieke leerwijze bearbeid.

Een ander, niet min ijverig handhaver van de fchoolfche leermethode was johannes hoornbeek , een echt leerling van voetius, die Hoogleeraar in de Godgeleerdheid geweest is eeist te Utrecht en daarna te Leyden. Van dezen beroemden Theologant heeft men, behalve eenige andere fchriften, een werk, behelzende Theologifche onderwijzingen uit de beste fchriften van vroeger en later Godgeleerden bij eikanderen gevlijd (f), en tot een zeker fytterae of ftelfel gebragt. Onder de vroeger Godgeleerden, van welker fchriften hij zicli bediend

had,

(*) Syftcnta Theologiae Dogmaticae. (t) I'.ftitutiones Theologicae ex optimis auctoribtts concimiatae.