Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na C. G.

JaariS5J. tot 1700.

i3o KERKELIJKE

len ftaan, ten jare 1644, als krijgsgevangen te Chichester.

Welk een' invloed deze beide voortreffelijke mannen moeten gehad hebben op de algemeene denkwijze der Episkopale kerk, laat zich gemakkelijk daaruit bevroeden, dat de gevoelens, welke zij aan den dag legden, omhelsd niet alleen, maar met den grootften bijval der meeste leden van die kerk zijn aangeprezen door ontelbare Godgeleerden, die allen uitgeblonken hebben als de grootfte lichten en fteraden van hunne gemeenfchap, en Prelaten geweest zijn van het uitgebreidfte gezag, gelijk daar waren, behalve tillotson, reeds genoemd, eduard stil-

lingfleet, simon patrik , william loyd, eduard fowler , gilbert burnet , thomas

tennison, en meer anderen. Deze allen fchreven het zich ten pligt voor, zich zeiven duidelijke en naauwkeurige denkbeelden van den godsdienst en van de godsdienstleer te vormen, en die aan anderen intefcherpen. Zij legden er zich op toe, om de christelijke godgeleerdheid met die der rede, zoo als zij in de fcholen der wijsgeeren ontwikkeld was, te verbinden, om de waarheden van het Evangelie in eenen wel deftigen , maar ook duidelijken ftijl voor te ftellen, en bij de liefde voor waarheid te voegen eenen christelijken ijver voor verdraagzaamheid. Warme verdedigers waren zij der vrijheid van denken, van fpreken en handelen, ten aanzien van alles, wat den godsdienst betrof, bij het behoud van een ongekwetst geweten. Door zulk een' geest bezield kwamen zij er voor uit, dat zij, in

al-

Sluiten