is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt verhaal van de zevenjaarige troublen, in de Vereenigde Nederlanden, voornaamlyk te Amsteldam van 1780 tot 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 77 )

vyftig tonnen fchats, en die op Bengalen agttien tonnen, en behalven dat nog wel een millioen aan baar geld: in Trinconomalen twee tonnen : onder dit alles nu zyn geene gebouwen cn gronden medegcrekend , (die ook by den vrede, op Negapatnam wedergegeeven zyn,) als mede geene fchade door particulieren geleden.

Hier by moet nog gevoegd worden het wegneemen cn vernielen van zeer veele fchepen: het genomenc fchip De Vrouw Catharina Wïlhelmina werd gefchat op vyf en een halve tonne gouds het fchip De Held Woltemade op ongeveer negen tonnen ,• het rctourfchip Concordia, dat in den grond gefchooten is geworden, berekende men op agt tonnen gouds; de vier Chinasvaarders, die in de Saldanha baai genomen en verbrand werden, op zes millioenen; hei Ben gaalfche retour/chip De Dankbaarheid op veertien cn een halve ton , cn eindelyk rekent men voor de fchepen Groenendal en Canadn vyf tonnen gouds.

By deeze aanmerkelykc fchade moet niet onaangemerkt blyven het verloop van den handel in dc gemelde bezittingen federt 1780, door welk verloop de Oost-Indifche Compagnie zeer na aan haaren volkomcncn ondergang gebrast is geworden.

De fchade, behalven dat alles , in Europa veroorzaakt door het wegneemen en vernielen van zo veele koopvaardyfehepen , door het fpoedig bouwen en uitrusten van anderen , en door het aanwerven van matroozen, is byna even groot als de fchade in Azia geleeden.

En hier by komt nog de fchade waaraan men zig by het fluiten van den vrede heeft moeten onderwerpen ; daarby moest Negapatnam aan de Engelfchen afgeftaan worden, cn men moest hun toeftaan vry en onverhinderd te vaaren in de Oost-Indifche zeeën en canaalen, ja zelfs langs de Molukfche Eilanden; twee zaaken waaromtrent Bcwindhcbbcrc*