Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49 )

zelve niet naar 's Gravenhage te dirigeeren en voorts als breeder by dezelve Refolutie is vermeld ; hebbende ter Vergadering rapport gedaan van hunne verrigtingen, en van den uit* flag der voorf/. Commisfie ; breeder hier na geinfereert.

Wy kwaamen des nagts ten twee uuren te Schoonhoven, en vonden den Heer Hertog van Brunswyk gelogeert in den Doele aldaar; verneemende dat hoogst dezelve den volgende morgen om vyf uuren reeds zyne Equipages befteld had maakten wy ons teegen dien tyd in gereedheid , om audiëntie by zyne Doorluchtige Hoogheid te bekomen. Wy lieten deeze door onzen Secretaris, die reeds kennis van onzen komsr gegeeven had, aan een Aide de Camp verzoeken , en wierden kort daarna geadmitteert.

Wy droegen kortelyk aan zyne Hoogheid voor onzen tweeleedigen last volgens den woordelyken inhoud van U Edele Gr. Mog. Refolutie van den 18 September, inhoudende het doen cesfeeren van den verderen aanmarsch van hoogst deszelfs onderhoorige Troupes, en byzonder van dezelve niet na 's Hage te dirigeeren, en voegden daarby de aandrang der redenen, die daar voor militeerden, telfens plegtige kennis G ge-

Sluiten