Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 335

nen worden geadjudiceert met eenig effect.; dan, dat voor zo vsrre die fchuldvordering beftaat in huis en kamer huure, dezelve betrekkelyk de mobilia op zyn onderpand bevonden en alnog onder hem berustende is geprsefereert enhydus, deszelvs deugdelykheid behoorlyk beweezen zynde, wegens deeze pandbaare fchuld en affectatie op die Goederen, zich daar aan kan verhaalen ter concurrenter fomma naar inhoud van de 13 art. van de gde tit. des iden deels van 't Landrecht zo nadrukkelyk ftatueerende , "alle Vee ofleevendige Haave endegereede Goederen van een Huurman of Pachter bevonden in een gehuurd huis of op een gepacht Erve of Land zyn voor de „ Huur of Pachtpenningengeobligeert:aIzodatde Pachter of „ Huurman zyn beloofde Pagt aan den Verpachter tebetaa. „ len fchuldig is, NB. aleer hem de voorfchreevene Beftiaa„ len en Goederen gevolgt zullen worden en daar uit of van te neemen en te brengen vrvftaat; en deede hydaar ,, tegen, zo zullen evenwel zulke Haave en Goederen op des , Verhuurders verzoek weder binnen den Huize of op het ', Erve geleevert worden om de huure of pacht daar aan te , verhaalen met de Kosten NB. In zo verre dat wanneer ook „ zodaane Haave en Goederen aan anderen verzet of ver„ kogt mogten zyn, men dezelve des niette weiniger voor „ de agterftedige onbetaalde huure met recht van Pandmge aanhaalen , vervolgen en executeeren zal mogen '• 1 en Effecte dat deeze Crediteur by de aangaave jure heeft mogen declareren van wel bereyt te fyn om tegen betaalinge zyner Pretenfie , voor zo verre naamelyk de huure bedraagt, de meubelen by eene door hem overgegeeven memorie gefpecificeerd, en zich op zyn onderpand bevindende over te geeven, doch teffens jure retentionis zo lange of tot aan de betaalinge der fchuld berechtigt te fyn die onder zich te mogen houden, zo dat van wegens de beneficiaire Erfgenaam of harentwegen met goedvinden van dien Crediteur op de verkoop dier mobilia order zal moeten worden geftelt,en 'r geen dezelve meerder als de verfchuldigde Huis en Kamer huur mogte opbrengen in de Boedel gebragt en aan de geG g 2 P"'

Sluiten