is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A D V Y S B O E K. 445

van opgemelde Extract te erzien , konnende de Refolutie van den 5 April 1666, door geen gravamina Clasfis of eenige ander Synodaale of Clasficaale aantekeninge (waar van by den Oppofanten folutien art. 336, 337 en 338. word gementioneerd) gerenverfeerd of gedestrueert wordengezien , geen Synodaale of Clasficaale refolutien over feculiere en wereldlyke zaaken genomen, van eenige operatie zyn, zo lange dezelve van Hooger Overigheid niet zyn geapprobeerd en geconfirmeerd , quia regimen Ecclefi.ce extremum ad fummam potestatem pertinet, als Huber. in fuo tract. de jure Civit. lib. 1. cap. 26. n. 1, 2, 3, 4, en 5. zeer kragtig beweert en aantoont; zo getuigt ook idem aut hor in zyn Hedendaagfche Rlchtsgeleertheid part. 2. lib. r. cap. 10. n. 54. dat de Staaten van Friefland in i627den 10 July , een Refolutie genomen hebben van deezen inhoud: "datgeen Syno„ daale Refolutien eenige kragt of effect hebben zullen, voor „ dezelve by de Staaten van 't Land zullen zyn geappro„ beerd"; waar van deeze fundamenteele reden fchynt te zyn , dat gene Synodaale vergaderingen mogen worden gehouden, als met Confent en bewilliging van de Oppermagt, ten welken opzicht van denzelvden Autheur, d.cap.io.n. 33. wordt gezegt, dat de Kerken geen redenen hebben, van haar te Rellen tegens haare Overigheden, zo verre die haar niet mogten willen toeftaan zekere forme van Confiftorie, vergaderingen van Clasfen, van Synoden, om reden dat deeze dingen nergens van God den Heere zodaanig bepaalt en voorgefchreeven zyn, dat de Godsdienst zonder dezelve niet zoude kunnen worden gehouden; waarom ook de eerRe Christenen als aan dezelve maar wierd toegelaaten haaren Godsdienstin betaamelyke orde waar te.neemen, over andere zaaken geen moeite hebben gemaakt, maar hebben haar de Hooge Overigheid onderworpen, wanneer maar het koningryk van den Heere Christus niet wierd gekrenkt, 't geen hier op aarde beflaat in Geest en Waarheid, en niet in richterlyk gebaar, uitvindingen van Ordonnantiën of Ordonnantiën van menfehen Vid. d. cap. 10. n. 23 ö° 33. dusmagook de Kerke nieï K k k 3 te-